மருந்து வணிக நண்பர்களே. பொறுத்தது போதும். உங்கள் மருந்து கடையை எங்கள் உடன் இணைத்துக்கொள்ள ஓர் அறிய வாய்ப்பு.
சில்லறை விற்பனையாளர்களை ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வரும் ஒரு சிறு முயற்சி.
Dear Retailers shop owners. Enough is Enough!!!!
Here's a great opportunity to join our collaborative brand and enrich your business.